Zespół Szkół nr 49
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespoł Szkół nr 49 > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

  Drukuj
 

Sekretariat Zespołu Szkół nr 49:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

 

Dyrektor i wicedyrektor przyjmują interesantów po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły.

 

Zasady udostepniania informacji

 

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Zespół Szkół Nr 49 w Warszawie określają w szczególności następujące przepisy:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Zespół Szkół Nr 49 w Warszawie powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

 

Zespół Szkół Nr 49 w Warszawie, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Udostępnienie informacji przez Zespół Szkół nr 49 w Warszawie, następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół Nr 49 w Warszawie uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Zespół Szkół Nr 49 w Warszawie następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

 

Zasady dostępu do informacji nieudostępnionych

 

Zespół Szkół nr 49 w Warszawie udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

 
 
Wprowadził BZMW/amomot 13-01-2013
Aktualizujący bzmw/amomot 15-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.bmackiel 11-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-02-2013
Liczba odwiedzin: 1418
Rejestr zmian